Vnitřní řád školní jídelny

1/ Obědy se vydávají od 11.00 - 13.50 hodin.
 
2/ Cizím strávníkům se obědy vydávají v době od 11.00 - 11.20 hodin.
 
3/ Ceny obědů jsou: 

7 – 10 let 26,- Kč plná cena 62,- Kč   (př. od 2. dne nemoci)
11 – 14 let 28,- Kč plná cena 64,- Kč    
15 – 18 let 31,- Kč plná cena 70,- Kč    
Učitelé, personál 26,- Kč plná cena 70,- Kč    
Cizí strávníci 70,- Kč plná cena      

4/ Obědy je možné přihlásit denně od 7.00 – 13.50 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ.
 
5/ Každý strávník (děti i dospělí) se stravuje na základě řádně vyplněné přihlášky ke stravování.
 
6/ Úhrada stravného:  

Ruší se inkasní platba u České spořitelny (sporožiro). Platby stravného budou probíhat formou měsíční zálohy (trvalý příkaz) nebo vkladem hotovosti na účet ŠJ. 

Ve výjimečných případech lze stravné uhradit v hotovosti.                                           

účet ŠJ č. ú. : 35 – 963849349 / 0800
 
7/ Obědy se vydávají pouze po zaregistrování čipem na výdejovém terminálu. Platná registrace je podmíněna zaplacením obědů. Obědy na dluh nelze vydat!!
 
8/ Obědy lze odhlásit do 7.00 hodin ráno telefonicky na tel. čísle 778 429 198  nebo e-mailem na adresu jidelna@zs-skolni.cz. Odhlášky po 7 hodině nebudou akceptovány. Dítě odhlášené z vyučování není automaticky odhlášeno z oběda!
 
9/ Neodhlášený oběd propadá.
 
10/ V den onemocnění žáka mají rodiče nebo sourozenec možnost si oběd vyzvednout do přinesené nádoby do 13.50 hodin.
 
11/ Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně (§ 2,odst.7 vyhl.107/2005 o školním stravování), nelze je odnášet domů.
 
12/ Každý strávník má možnost si zakoupit 1 oběd denně.
 
13/ Obědy za dotovanou cenu lze dětem vydat pouze v době jejich pobytu ve škole (§119 školského zákona). Dítě nemá nárok na zvýhodněný oběd od 2. dne nemoci, ve dnech ředitelského volna, při vykonávání zájmové činnosti (sportovní a vědomostní soutěže), apod.

V době prázdnin (jarní, velikonoční, podzimní, hlavní…) mají žáci nárok na dotovaný oběd (školský zákon § 119). Mohou se tedy ve školní jídelně levněji stravovat, i když nejsou ve škole nebo družině.
 
14/ Ve dnech, kdy děti nemají nárok na dotovaný oběd, lze stravování zabezpečit pouze za plnou cenu oběda (nákl. na potraviny + mzdové náklady + provozní náklady).

Plná cena oběda činí podle věkových kategorií :             7 – 10 let                   62,00 Kč

                                                                           11 – 14 let                   64,00 Kč

                                                                           15 a více                     70,00 Kč

                                                      
15/ Stravování zaměstnanců organizace (učitelé a personál ZŠ) se uskutečňuje v rámci závodního stravování (Vyhl. 94/ 2006 o závodním stravování).
 
16/ Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během směny, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá aspoň 3 hodiny.
 
17/ V době omluvené absence nemá zaměstnanec nárok na dotovaný oběd.
 
18/ Každý zaměstnanec ZŠ je automaticky přihlášen na oběd za dotovanou cenu. Pokud si zaměstnanec nevyzvedne přihlášený oběd, oběd propadá za plnou cenu oběda, tj. 70,- Kč. Školní jídelna (resp. ved. ŠJ) nemá povinnost zjišťovat, zda zaměstnanec školy, který byl nebo nebyl na obědě, měl v tento den nárok na oběd za sníženou cenu.

Je povinností každého zaměstnance, aby si tuto skutečnost sám hlídal.
 
19/ Strávníci jsou zaregistrováni ke stravování pomocí čipů.
 
20/ Stravovací čipy jsou průběžně oživovány vždy koncem měsíce na měsíc nový pouze strávníkům, kteří platí obědy zálohově.  Ostatním (platba hotově) až po zaplacení stravného.
 
21/ Ztrátu čipu je nutné ohlásit vedoucí ŠJ, aby byl čip zablokován.
 
22/ Pokud chce strávník pokračovat ve stravování ve školní jídelně, je povinen si zakoupit čip nový. Bez čipu se nelze stravovat.
 
23/ Pokud strávník čip zapomene, vyžádá si v kanceláři vedoucí ŠJ náhradní lístek, na který mu bude oběd vydán.
 
24/ Strávník, který se odhlásí ze stravování, je povinen čip vrátit. Pokud je čip v pořádku bude mu vrácena záloha za čip, kterou uhradil při jejím nákupu. Jestliže nebude čip vrácen do 3 měsíců od ukončení stravování, bude strávník vyškrtnut z evidence bez nároku na vrácení zálohy za čip.
 
25/ Strávník – žák může být odhlášen pouze s písemným souhlasem zákonné osoby (rodiče).

26/ V den ukončení stravování musí být uhrazeny všechny pohledávky ze strany strávníka vůči ŠJ (stravné, i pokud je hrazeno sporožirem).
 
27/ Dozory dětí ve školní jídelně zajišťuje provozovatel zařízení, tedy základní škola.

28/ Během stravování se žáci chovají slušně, neničí zařízení školní jídelny, řídí se pokyny dozoru. Při závažném kázeňském přestupku /např. hrubé slovní napadání personálu kuchyně, opakované porušování řádu apod./ může být strávník ze stravování v y l o u č e n (§ 31 školského zákona).
 

Hnátayová Radka, vedoucí ŠJ

Platnost od 1. 9. 2020    

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti, mapa webu
Copyright © 2021 ZŠ Školní Železný Brod